side2

 

D

e

m

o

k

r

a

t

i

s

k

a

 

P

a

r

t

i

e

t

 

När städer byggs ut skall man ( se skiss nedan ) också sträva efter att bygga ut själva stadskärnan utifrån befintlig byggnation men i modern tappning (kan man sedan t.ex. kalla för gamla och nya staden). De stora köpcentrumen tål också att diskuteras i sammanhanget.

Ja, nu har väl den andra informationen gått ut......så kan ta bort den ett tag...

 

Det finns risk att det här kan missuppfattas...........fortsättn nedan

 

Jag har vidare tankar om prospektering av område vid Högakustenbron

(ev. närområdet till/ och Kramfors) för utbyggnad till större stad. Storstad i Norrland!

 

Det skall utredas ev. behov av billiga “evakueringsbostäder” i en del kommuner lämpligt spridda över landet. Dessa bostäder skall avpassas till att passa för människor hårt tyngda av dålig ekonomi. Under en övergångsperiod

 

Olyckor av alla de slag, med dödlig eller annan utgång, där framförallt barn är inblandade, skall följas upp och det skall undersökas vad som går att göra för att minska och helst eliminera riskerna. Detaljer denna punkt Se nedan

 

Arbeta för ett avskaffande av regeringsbildande med s.k. hoppande majoriteter eller minoritetsstyre i Riksdagen, Kommuner och Landsting. Ett system som Dp:s ombud anser ger för lite av den grundlagsfästa parlamentarismen. För att ändra på detta kommer det att krävas grundlagsändring dvs. att det måste beslutas av två riksdagar med riksdagsval emellan. Majoritetsregeringar och Koalitionsregeringar blir sedan den enda tillåtna formen för regeringsbildning. Demokratiska Partiet kommer inte att sätta sig i någon annan regering än en majoritets- eller koalitionsregering.

 

© Copyright 2006

 

Mer om stadsbyggnation. Inga fler gator eller vägar skall stängas av för biltrafik i centrala delar av städer m.m. Tvärtom skall möjligen tidigare stängda gator m.m. öppnas igen. Bilarna är numera såpass avgasrena så att det inte längre är relevant det man höll på med för 20 år sedan eller mer. Allt det här för att gynna handeln och levande stadskärnor.

 

Järnvägsstationer, busstationer etc. skall i mycket högre grad hålla nattöppet. Jag känner

till att en hel del, många av mina förslag stöter på patrull enligt kollektivavtalssverige. Men vissa saker är nödvändiga eftersom resandet ökar så. Man kan inte låta resenärer övernatta utomhus på en bänk i kanske -15 gr C. Prova själva får ni se, ni som protesterar.

När det gäller den stora frågan om rökningen på krogen m.fl. platser, som väl är en världslig fråga numera, så är det min uppfattning att Dispenser skall kunna ges. Detta trots att jag är icke-rökare själv.

Det skall såvitt det är möjligt, hållas folkomröstning om Sveriges statsskuld. "Hur stor stats- skuld anser du att Sverige rimligt kan ha med ett spann på 20 miljarder upp eller ner".

Det är möjligen nödvändigt med en folkomröstning helt enkelt för att hålla kniven på strupen på politiker som lovar mer än de kan hålla. Jag är fullt medveten om att det riskerar bli de sämst ställda som får betala, som det brukar. Och det måste naturligtvis tittas på så det inte blir så. Se utveckling denna påunkt nedan.

Om varumärket Demokratiska partiet, registrerat 2005. Det finns text skriven på annan plats

här på hemsidan om hur det just har gått "förlorat". Efter att ha tänkt på det här nu i ett år har jag kommit fram till: Det är ingenting som jag i egenskap av ombud för föreningen Demo-

kratiska partiet kommer att acceptera. Varumärket skall återställas. Punkt. I domen från

Patent- och marknadsöverdomstolen inrymd och underrätt till Svea hovrätt, om återstäl- lande av försutten tid, meddelad den 25 juli 2017, är det under redovisande av Saken korrekt

återgivet vad som har hänt - ändå meddelar man Beslut, som ej går att s.k. överklaga med

med diktatorisk framtoning. Så här får det inte gå till. Se utveckling denna punkt nedan.

2018-09-01 Partiprogrammet senast uppdaterat.

Tidigare sid 6 nu här istället:

Utveckling punkt om stadsbyggnation:

Utveckling angående stadsbyggnation. Egentligen är vad jag vill alltså en strängt taget

direkt utdragning (förlängning) av en befintlig stadsgata. Idag kan man se precis var en

stads centrala delar kan anses sluta. Hus är fria att kopiera - det är bara om man så vill

kan man kalla det “inkramet” som kanske är nya patent på jfr. immateriella rattigheter.

Här i Uppsala har man byggt en del hus på sistone som lite grand närmar sig mina tankar,

men anda kan jag nog inte saga att man tagit steget fullt ut.

 

Utveckling punkt om olyckor av alla de slag:

Utveckling angående detaljer om partipunkten Olyckor av alla de slag. Jag kan inte förhindra när jag har en hemsida ute i offentligheten så här att andra s.a.s stjäler mitt partiprogram. Men jag vill bara säga att det här ämnet behandlas idag ganska mycket i t.ex. media. Från ibland till ofta är det riktigt och åtgärder som jag tycker är bra. Men ibland går det för långt, byråkrati skapas, och i dom fallen så är det inte någonting som Demokratiska partiet har varit med och beslutat om. Det är stöld av partiprogrammet i möjligen syfte att skapa fler jobb för byråkrater.

 

Utveckling punkt om folkomröstning om statsskuld.

Regeringen idag låter meddela att staten gått med överskott på 50 miljarder kr 2016. Det är nog en sanning med modifikation "de 50 miljarderna ligger väl istället på hushållen i så fall". Men i allafall låter Magdalena A meddela att de gått till att minska på statsskulden. Nåväl; det är väl ungefär som ett privat hushåll som sitter med en s.k. checkkredit hos banken. Man vet väl att enda sättet att verkligen minska på krediten (om man nu vill det) är att lyfta bort en summa och lägga på fasta avbetalningar. Det är ett stålbad att gå igenom, i större delen av världen idag ser det väl ungefär likadant ut eller värre. Det är bara en fråga om vad vi vill lämna efter oss till nästa generation, "som ju faktiskt också skall betala våra pensioner".

Utveckling punkt om varumärket och återställande av försutten tid.

Målet har nummer PMÖÄ 4906-17 vid Patent- och marknadsöverdomstolen. Jag kan inte förstå

detta massiva motstånd och försök till att förgöra föreningen Demokratiska partiet som någon-

ting annat än iscensatt av politiska motståndare. Därför behöver Demokratiska partiet och ev-

entuella koalitionspartier, mer än 50 procent av röster i ett riksdagsval, då skall vi kasta ut dessa människor ifrån domstolarna som förpestar vardagen för så många människor och beslutet

om föreningen Demokratiska partiet skall rivas upp och den försuttna tiden återställas. Ingen kan ju betala någon faktura som inte kommit vederbörande tillhanda. Det är enkla självklarheter.

Det finns säkerligen också många fler gamla surdegar hos svenska folket, som kan behöva grävas i och de fall klaganden befinns sannolikt ha rätt återuppta saken, och ta nytt beslut. Kom inte dragande med det där om oberoende domstolar, de är" lika oberoende som Hitlers domstol var."